"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verkiezingen: Oplossingen voor de schaarste op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt zal alleen maar toenemen. Vacatures raken steeds moeilijker ingevuld. De politieke partijen formuleren diverse oplossingen om de schaarste op te lossen: de werkloosheid aanpakken, de mismatch tussen vraag en aanbod wegwerken en werknemers langer aan de slag houden.

Om de vacatures in te vullen, wil CD&V de werkzaamheidsgraad verhogen. Werkzoekenden, vaak langdurig werklozen, mensen met een arbeidshandicap, laaggeschoolden of mensen met een taalachterstand moeten beter, actiever en sneller worden begeleid. Daarnaast wil de partij ook inzetten op interregionale arbeidsmobiliteit en de arbeidsreserve in Brussel en Wallonië naar Vlaamse vacatures toeleiden. “Het aantal mensen dat al in een andere regio werkt, neemt toe, maar is nog onvoldoende”, legt Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder CD&V, uit.

“In de verschillende groepen ‘inactieven’ – langdurig zieken, huisvaders- en moeders, mensen met een leefloon – zit een groot arbeidspotentieel. We willen nog meer inzetten op re-integratie van langdurige zieken, een vlottere combinatie tussen loon en uitkering wanneer mensen (deeltijds) opnieuw aan de slag gaan en jobs in de sociale economie, zodat ook wie nood heeft aan maatwerk een plaats vindt, al dan niet gericht op doorstroming.

Dit alles niet alleen omdat de arbeidsmarkt deze mensen nodig heeft, maar ook omdat een job zorgt voor een loon, voor sociale contacten en voor het ontwikkelen van talenten.”

Open Vld stelt voor de werkloosheidsuitkeringen sterker degressief te maken, ze te beperken in de tijd en activering door opleiding en tijdelijke werkervaringen centraal te stellen. De partij wil de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wegwerken door in te zetten op opleiding, onder meer door iedereen het recht te geven om zich gedurende twee voltijdsequivalente jaren bij- of om te scholen.

Open Vld stelt voor het aantal individuele beroepsopleidingen te verdubbelen en maatregelen te nemen om meer Waalse en Brusselse werkzoekenden naar Vlaamse vacatures toe te leiden. “Wie effectief doorstroomt naar een knelpuntberoep geven we gedurende achttien maanden recht op een premie bovenop het loon”, zegt woordvoerder Thomas Vanwing. “We laten geen nieuwe instroom meer toe in SWT (het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) en maken transitietrajecten mogelijk, waarbij een deel van de opzegperiode gepresteerd wordt bij de nieuwe werkgever.”

Invullen vacatures

Groen vindt dat de voorstellen al te vaak alleen naar de werkzoekenden kijken: harder zoeken naar een job, werkloosheidsduur beperken, de uitkering verminderen, opvolging vanaf dag 1 of opleiding in een knelpuntberoep. De partij wil de schaarste op de arbeidsmarkt oplossen door de focus te leggen op de invulling van de vacatures zelf. “Dat is de beleidsruimte waar nog veel mogelijk is”, legt Tom Vandenbrande van de studiedienst Groen uit. “Werkgevers die moeilijkheden hebben bij het invullen van vacatures moeten van Actiris en VDAB een gepaste ondersteuning krijgen, waardoor ze ook meer kandidaten met een niet-ideaal profiel een grotere kans geven. Laat werkgevers bijvoorbeeld zelf werkzoekende kandidaten aanspreken, in plaats van enkel werkzoekenden te laten solliciteren bij werkgevers.

Werkgevers creëren hun eigen schaarste door niet iedereen evenveel kansen te geven. Discriminatie komt voor en er bestaat geen instrumentarium om dat aan te pakken. Maak het wettelijk mogelijk om discriminatie op te sporen. Voer praktijktests op de arbeidsmarkt uit.”

Met het loonbeleid wil Groen werkgevers aansporen om iedereen aan te werven, ook de moeilijkste doelgroepen. “Trek het minimumloon op en maak meer ruimte voor loononderhandelingen dan in de huidige loonwet. Zo worden vacatures aantrekkelijker voor kandidaten. Loonschalen starten hoger en vlakken sneller af. Zo prijzen de oudste werknemers zich minder uit de markt dan vandaag.”

Sp.a wil in eerste instantie drastisch investeren in opleiding en herscholing van werkzoekenden. Iedere werkzoekende die enige tijd werkloos is, moet snel een grondige screening krijgen met herscholing om langdurige werkloosheid te voorkomen. Een outreachende aanpak in samenwerking met “eerste lijn-of tussenorganisaties” om wie ingeschreven is bij VDAB te bereiken. Daarnaast is er een veel sterkere samenwerking nodig tussen de 3 openbare bemiddelingsdiensten in dit land. Volgens de s.pa is nergens in Europa de abrupte overgang op het vlak van werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad tussen grensprovincies en -arrondissementen zo groot als in België.

Persoonlijk trajectplan

PVDA wil vooral de werkloosheid aanpakken, niet de werkloze. De partij zet in op emanciperende begeleiding en vorming, investeert in opleiding, stages en coaching van werklozen en maakt maatwerk van arbeidsbemiddeling. De partij scheidt de begeleiding van werklozen van controle en sancties. PVDA stippelt voor elke werkzoekende een persoonlijk trajectplan uit en zet competenties voorop, zodat diploma- en ervaringsvoorwaarden minder zwaar doorwegen. Kwetsbare werkzoekenden kunnen tijdens hun eerste jaar op de werkvloer een beroep blijven doen op jobcoaching en taalcoaching door de VDAB. De partij zorgt ervoor dat werkplekleren en stages op de werkvloer zoveel mogelijk uitmonden in duurzame jobs, onder meer in de sociale economie. Subsidies voor bedrijven voor vorming en opleiding moeten resulteren in duurzame tewerkstelling. De partij vordert de subsidies terug van bedrijven die collectief afdanken, terwijl ze winst maken en dividenden uitkeren.

Langer aan de slag

Vlaams Belang wil de mensen langer aan de slag houden door ze concurrentieel te houden, door levenslang leren en het hervormen van het loonmodel. Kwalitatief ziet de partij een enorme mismatch tussen vraag en aanbod. Door de hervorming van het onderwijsmodel naar vraaggestuurd wil Vlaams Belang dit oplossen. De partij kiest niet voor arbeidsmigratie, maar voor een economie aangepast aan de socio-culturele context van Vlaanderen.

Om meer mensen aan het werk te krijgen, wil N-VA inzetten op competenties en levenslang leren. De partij wil meer mensen aan het werk krijgen. Openstaande vacatures moeten ingevuld raken door meer in te zetten op de aanbodprikkels, zoals het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Ieder uur werken moet lonend zijn. De partij wil ook niemand aan zijn lot overlaten. De VDAB zorgt voor een actieve begeleiding van iedere werkzoekende tot 65 jaar.

In dit artikel is het antwoord te lezen op de vierde van vijf vragen die de verschillende Vlaamse partijen is gesteld. Hun antwoord op de laatste vraag lees je morgen op NextConomy.

Het volledige dossier is hier te lezen.

 

Melanie De Vrieze is freelance journalist and reporter for NextConomy. Bekijk alle berichten van Melanie De Vrieze