"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verkiezingen: De prioriteiten voor de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt staat voor heel wat uitdagingen. Nextconomy peilde bij de partijen naar hun drie prioriteiten.

De uitdagingen voor de arbeidsmarkt zijn niet min: schaarste door een matige werkzaamheidsgraad en een hoog aantal openstaande vacatures, oudere werknemers moeten langer aan de slag blijven en de pensioenen moeten betaalbaar blijven. Daarnaast is de arbeidsmarkt onderhevig aan diverse technologische ontwikkelingen en is de groei van platform- en deeleconomieën niet meer te verwaarlozen.

Nextconomy vroeg aan iedere politieke partij wat hun drie prioriteiten zijn.

CD&V

 • Volledige tewerkstelling: 240.000 extra banen. De partij zet daarbij gericht in op de grote groep inactieven die vandaag onvoldoende aan de bak komt. Werkbaar werk berust op bestaande vacatures invullen en werkzoekenden en inactieven activeren, de creatie van nieuwe jobs ondersteunen, een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en vroegtijdige of tijdelijke uitstroom vermijden.
 • Een innovatieve en kmo-vriendelijke economie waarbij de partij de publieke investeringsgraad wil optrekken tot 3 procent van het BBP. “We versterken het zelfstandigenstatuut en zorgen voor competitieve ondernemers”, zegt Steffen Van Roosbroeck, woordvoerder CD&V.
 • Een leercultuur voor werknemers en zelfstandigen. Elke werkende moet, ongeacht de sector of onderneming en ongeacht zijn of haar statuut, zijn competenties kunnen bijschaven, zich heroriënteren, inspelen op automatisering en digitalisering en daar tijd voor krijgen.

Groen

 • Gezonde loopbanen in gezonde werkomgevingen. Elke werknemer krijgt een job in lijn met haar of zijn werkvermogen. Voor de ene is dit een job met meer uitdaging, voor de andere met meer rustpauzes. De partij geeft bedrijven met gezonde en duurzame banen een financieel voordeel. Daarnaast versterkt Groen ook de werkbonus, een loonsupplement voor de 50 procent laagste lonen.
 • Alle betaald werk zo gelijk mogelijk behandelen, of de persoon nu in loondienst, als ambtenaar, freelancer of zelfstandige werkt. De verschillen tussen de statuten neemt Groen geleidelijk weg, met behoud van een hoog beschermingsniveau. Het eindeloopbaandebat kan eerlijker.
 • Vacatures en werkzoekenden beter matchen. Iedereen moet evenveel kansen op de arbeidsmarkt krijgen. De partij stuurt het doelgroepenbeleid bij en investeert meer in de sociale economie en opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven.

N-VA

 • Meer mensen aan het werk krijgen. Dit vormt volgens de partij de beste garantie om de welvaart en welzijn veilig te stellen en is noodzakelijk om de toenemende noden in de sociale zekerheid te financieren. De openstaande vacatures moeten ingevuld raken door meer in te zetten op de aanbodprikkels.
 • Beheersen van de loonkost. De aanpassing van de lonen aan de stijging van de levensduurte blijft een belangrijke basis voor het loonoverleg in de bedrijven en sectoren. De partij stapt af van de gecentraliseerde loonnorm en de automatische loonindexering, wat zorgt voor behoud van jobs in bedrijven waar het moeilijk gaat en extra loonopslag mogelijk maakt in ondernemingen of sectoren die mooie winstresultaten voorleggen.
 • Inzetten op competenties en levenslang leren. Oudere werknemers mogen niet langer uit de markt geprijsd worden. Loonvorming moet gebeuren op basis van competenties en productiviteit in plaats van leeftijd of anciënniteit.

Open Vld

 • Werkzaamheidsgraad optrekken van 70 procent vandaag naar 75 procent aan het einde van de legislatuur. Dat komt overeen met ongeveer 300.000 extra jobs. De partij maakt werken lonender, door vijf miljard euro te investeren in een verlaging van de belastingen voor wie werkt en voor wie heeft gewerkt.
 • Werkloosheidsuitkering sterker degressief maken, beperken in de tijd tot maximaal twee jaar. Tijdelijke werkervaringen en activering door opleiding krijgen een centrale plaats in het werkloosheidsbeleid.
 • Levenslang leren wordt cruciaal. De partij voert daarom een opleidingsrekening in en zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om zich gedurende twee voltijdsequivalente jaren bij- of om te scholen.

PVDA

 • Recht op loonsverhoging. PVDA schrapt de loonwet van 1996 die een dwingende loonnorm vastlegt. De partij beschermt de loonbarema’s op basis van anciënniteit en staat garant voor de automatische indexering van lonen en vervangingsinkomens.
 • Werk op mensenmaat. De PVDA wil werk op mensenmaat door de wetgeving aan te passen zodat de 30-uren week met loonbehoud wettelijk mogelijk wordt. Ondernemingen die de sprong wagen, krijgen financiële ondersteuning. Daarnaast maakt de partij de uurroosters opnieuw leefbaar.
 • Nultolerantie voor sociale dumping. Gelijk loon voor gelijk werk. Voor wie in België in dienst wordt genomen, gelden de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden, ook in de transportsector. Om sociale dumping en misbruik van uitzendarbeid aan te pakken, versterkt de partij de sociale inspectie.

Sp.a

 • Competentieversterking – en dus levenslang leren – van zowel werkenden als werkzoekenden. Het gevoel van onzekerheid om (nog) mee te kunnen en de vraag of er morgen nog een goede plaats voor je is op de arbeidsmarkt is een belangrijke oorzaak van stress bij veel mensen.
 • De gezamenlijke inzet voor werkbaar werk en de re-integratie van wie om gezondheidsredenen uitvalt. De uitgaven voor langdurige zieken overstijgen sinds 2015 die van de werkloosheid.
 • Het wegwerken van de mismatch tussen een pak moeilijk invulbare vacatures en de arbeidsreserve van 180.000 ingeschreven werkzoekenden, waarvan de helft langer dan een jaar werkzoekend.

Vlaams Belang

 • De werk-levenbalans staat voorop. De partij wil ruimte aan gezinnen geven door het ouderschapsverlof (op te nemen tot de leeftijd van twee jaar) te verdubbelen. Daarnaast voorziet Vlaams Belang in een halftijds leefloon om ouders die meer ruimte voor de opvoeding van hun kinderen willen nemen dat ook financieel te geven en de relatie met de arbeidsmarkt niet te verliezen.
 • Oudere mensen langer aan de slag houden door in overleg met de sociale partners een ander loon-en loopbaanmodel uit te tekenen. De focus op anciënniteit verschuift naar hogere salarissen tussen 30-50 jaar en salarissen worden daarboven afgetopt.
 • Een vraaggestuurd onderwijsmodel in plaats van het huidige aanbodgestuurd onderwijsmodel. Daarmee wil de partij die studierichtingen bevoordelen waar een kwantitatief en kwalitatief tekort voor is op de arbeidsmarkt.

In dit artikel is het antwoord te lezen op de eerste van vijf vragen die de verschillende Vlaamse partijen is gesteld. Hun antwoord op de overige vragen lees je de aankomende week in vier losse artikelen hier op NextConomy.

Het volledige dossier is hier te lezen.

Melanie De Vrieze is freelance journalist and reporter for NextConomy. Bekijk alle berichten van Melanie De Vrieze