"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Check list project sourcing. Zo ga je juridisch correct om met projectmedewerkers.

Wat zijn de de do’s en don’ts bij het sourcen van projectmedewerkers? Check hier of jij en je leidinggevenden de spelregels kennen en correct uitvoeren.

Het gezag van projectmedewerkers ligt altijd bij de leverancier, nooit bij het bedrijf voor wie de medewerker een opdracht uitvoert. Toch overtreden veel organisaties bewust of onbewust de wetgeving. En dat kan grote gevolgen hebben.

Werkgeversgezag Project sourcing-bedrijf

Projectsourcing bureaus zijn de juridische en feitelijke werkgever van de projectmedewerkers. Niet het bedrijf waarvoor ze een project uitvoeren. Dat betekent dat je organisatie of het hr-departement zich niet mag mengen met het aanwervingsbeleid van je leveranciers, de lonen, arbeidsvoorwaarden, evaluaties en de controle op arbeidstijd en overuren.

Bij fouten of schade door de projectmedewerker is het project sourcing bureau aansprakelijk. Ter info, heb je een freelancer rechtstreeks aangeworven voor een project dan is hij zelf verantwoordelijk bij fouten en schade. Check daarom steeds of de freelancer over de nodige verzekeringen beschikt en voor welk bedrag. Eventueel kun je dat afdwingen tijdens de contractonderhandeling.

Aanstelling SPOC

De aansprakelijkheid voor de uitvoering van het project ligt steeds bij de leverancier. Nooit bij het bedrijf. Bij problemen of vragen neem je contact op met de Single Point of Contact (SPOC). Dat is de tussenpersoon van de leverancier die alle zaken regelt.

Goed onderbouwd contract met clausules

In het contract moet je duidelijk het project beschrijven. En dat formuleer je het best zo objectief mogelijk zodat de omschrijving niet gelinkt kan worden aan een persoon of een profiel. Vroeger zag je wel eens dat het doel van het project het inhuren van mensen was. Dat argument mag je nooit aanvoeren.

Beperkt instructierecht

Je mag geen gezag uitoefenen over de projectmedewerkers, want die ligt bij de leverancier. Dat betekent dat je het geven van instructies zo veel mogelijk beperkt.

Alleen instructies over de welzijnsvoorschriften zoals veiligheidsinstructies mag je wel uitvoerig geven aan alle personeelsleden, zonder onderscheid van statuut.

Wil je toch andere instructies geven, let er dan op dat:

  1. De geschreven overeenkomst uitdrukkelijk en gedetailleerd bepaalt welke instructies men mag geven.
  2. Het instructierecht het werkgeversgezag van de leverancier nooit uitholt.
  3. Je de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk informeert dat enkel de leverancier de projectmedewerkers instrueert. De raad of het comité kan een kopie van die instructies aan jou vragen.
  4. De feitelijke uitvoering van het instructierecht door jou volledig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van de overeenkomst. Dat betekent dat alle personen die in contact komen met de projectmedewerker op de hoogte zijn van zijn statuut en de spelregels kennen en hanteren.

Welke instructies mag je geven aan projectmedewerkers?

  1. Openings- en sluitingsuren van je bedrijf.
  2. Toegang tot de locaties en/of faciliteiten van je bedrijf, noodzakelijk voor het vervullen van de opdracht. Je mag projectmedewerkers enkel laten prikken als dit noodzakelijk is voor hun veiligheid en vanuit de noodzaak om te weten wie aanwezig is. Je mag projectmedewerkers nooit laten badgen als controle van gepresteerde uren.
  3. Omstandigheden, procedures en handelswijzen waarmee rekening gehouden moet worden voor het vervullen van de opdracht.
  4. Technische aanwijzingen voor het gebruik en/of onderhoud van bepaalde machines, materialen, faciliteiten, infrastructuur en processen. Inclusief punctuele training die noodzakelijk is voor het vervullen van de opdracht.

Richtlijnen leidinggevenden

Het komt regelmatig voor dat de juridische dienst een correcte overeenkomst heeft opgemaakt, maar dat er op het terrein hier weinig van te merken is. Vaak is dat omdat de leidinggevenden niet op de hoogte zijn van het statuut van de projectmedewerker of weinig weten over de do’s-and-don’ts. Organiseer daarom een interne training over projectsourcing.

Informatie overlegorganen

Je moet de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk informeren over de samenwerking met de leverancier en dat enkel de leverancier de projectmedewerkers mag instrueren. De raad of het comité mag een kopie van die instructies vragen.

Je moet er vooral opletten dat jouw bedrijf geen gezag uitoefent op de projectmedewerkers. Gebeurt dat toch, dan zijn er een aantal sancties mogelijk zoals een boete, dat de projectmedewerker op jouw payroll terechtkomt of dat je hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt waarbij je dan bijvoorbeeld de RSZ-bijdragen of achterstallige lonen mag ophoesten.

Meer informatie

Op de website van Federgon vind je een brochure over projectsourcing volgens de nieuwe regels en standaardclausules over het instructierecht.

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy