"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Fiscale nieuwigheden in 2024: wat moet je weten?

Een nieuw jaar betekent traditiegetrouw een pak nieuwigheden voor ondernemers, ook op fiscaal vlak. Met welke wijzigingen moet je rekening houden? We geven het mee in deze blog.

Deze fiscale nieuwigheden kunnen invloed hebben op je bedrijfsvoering. Houd rekening met deze wijzigingen en vermijd zo risico’s.

1. Aangiftetermijnen voor de inkomstenbelastingen

De uiterste indieningdata voor de aangiften in de inkomstenbelastingen zijn nu verankerd in de wet.

 • Indieningstermijn voor een aangifte personenbelasting:
  • Papieren aangifte: 30 juni van het aanslagjaar
  • Aangifte via taks-on-web:
   • Niet-complexe aangiften: 15 juli van het aanslagjaar
   • Complexe aangiften: 16 oktober van het aanslagjaar
  • Forfaitaire belastingplichtigen: 15 januari van het jaar volgend op het aanslagjaar
 • Indieningstermijn voor een aangifte vennootschaps- of rechtspersonenbelasting: de laatste dag van de zevende maand volgend op het afsluiten van het boekjaar. Indien het boekjaar eindigt op 31 december (of tot eind februari) is de indieningstermijn langer, namelijk 30 september van het aanslagjaar.

2. Bijlageverplichting huur en zakelijke gebruiksrechten

Huur je vastgoed (of ben je houder van een zakelijk gebruiksrecht), dan moet je vanaf aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023)  een bijlage toevoegen aan jouw belastingaangifte om de betaalde vergoeding te mogen inbrengen in de beroepskosten.

Er zijn twee uitzonderingen op deze nieuwe bijlageverplichting:

 1. Wanneer de verhuurder de vergoeding factureert conform de btw-wetgeving.
 2. Wanneer het gaat om een privéverhuur met kosteloze registratie ( woninghuurovereenkomst). Deze huur is niet (meer) aftrekbaar, ook al toon je als huurder aan dat je de woning (deels) beroepsmatig gebruikt. Let op, indien een werkgever of vennootschap de gehuurde woning ter beschikking stelt aan een werknemer of bedrijfsleider (of diens gezinsleden), is deze huur wel aftrekbaar indien de werkgever of vennootschap een bijlage toevoegt bij de aangifte.

3. Auteursrechten in 2024

In 2023 wijzigde het fiscaal regime van auteursrechten sterk. Voldoe je in 2024 nog steeds aan de voorwaarden, dan moet je ook dit jaar rekening houden met een aantal financiële beperkingen voor jouw auteursrechtenvergoedingen:

 • Het gemiddelde van jouw auteursrechtenvergoedingen van de voorgaande vier jaren is niet hoger dan 73.070 euro.
 • Als je werkt in opdracht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld je eigen vennootschap), dan mag jouw auteursrechtenvergoeding maximaal 40% bedragen van jouw totale verloning van die opdrachtgever. In 2023 was dit nog 50%, vanaf 2025 daalt dit percentage verder naar 30%.
 • Jouw jaarlijkse auteursrechtenvergoeding is een roerend inkomen tot maximaal 73.070 euro.

Let op. Hoewel hier nog wat discussie over bestaat, kan je vanaf 2024 niet langer genieten van deze regeling voor software en databanken.

4. Kaaimantaks

Woon je in België en heb je een laag belaste of belastingvrije buitenlandse juridische constructie opgericht, dan moet je sinds een aantal jaren rekening houden met de kaaimantaks. In 2024 verruimt het toepassingsgebied van deze taks waardoor niet alleen ‘exotische’ vennootschappen hieronder vallen. De recente wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zware gevolgen hebben voor Belgen met een vastgoedvennootschap in Frankrijk (société civile immobilière, afgekort SCI) of een Nederlandse stichting administratiekantoor (StAK).

5. Gemoderniseerd geregistreerd kassasysteem

De wetgever moderniseert de huidige geregistreerde kassasystemen (GKS):

 • Uitbreiding naar andere sectoren dan horeca;
 • Gebruik van één soort transactie auditfile zodat je jouw kassa’s kan koppelen en efficiënt kan beheren;
 • Realtime rapportering via de fiscale data module wat leidt tot de verdwijning van de VAT signing Card (VSC) om de gegevens beveiligd weg te schrijven en efficiënter te werken voor de belastingadministratie.

Deze modernisering maakt de invoering van het digitaal kassaticket mogelijk, alsook het uitreiken van duplicaten van de tickets.

De nieuwe kassasystemen (aanvraag tot certificatie door de producten vanaf 1 januari 2024) moeten al vanaf 1 januari 2024 voldoen aan deze wijziging. Voor de bestaande kassasystemen (aanvraag tot en met 31 december 2023) geldt er een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2027.

6.  5% registratierecht op erfpacht en opstal

Het registratierecht verschuldigd op contracten tot vestiging en overdracht van erfpacht en opstal verhoogt vanaf 2024 van 2% naar 5%. Ondertekende je uiterlijk op 31 december 2023 een onderhandse akte maar werd die akte pas in 2024 authentiek verleden, dan geldt nog het lager tarief van 2%.

7.  Afbraak en heropbouw inzake btw en verlaagd btw-tarief warmtepompen

Vanaf 2024 is het btw-tarief van 6% op afbraak en heropbouw van toepassing voor het gehele Belgische grondgebied (met inbegrip van de 32 centrumsteden). Daar zijn wel enkele strenge voorwaarden aan verbonden:

 • Enkel als particulier, optredend als bouwheer, kan je nog genieten van het btw-tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw mits:
  • het gaat om je enige en hoofdzakelijk eigen privéwoning gedurende ten minste vijf jaar, gelegen op eenzelfde kadastraal perceel; en
  • de heropgebouwde bewoonbare oppervlakte maximaal 200 m² bedraagt.
 • Zowel als particulier of als rechtspersoon, optredend als bouwheer, kan je daarnaast nog genieten van het verlaagd tarief wanneer je langdurig verhuurt in het kader van sociaal huisvestingsbeleid (voor minstens 15 jaar).

Tot en met 31 december 2023 gold er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de levering met installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Dit tarief is nu geldig tot en met 31 december 2024 voor warmtepompen, met uitzondering van warmtepompen die worden gecombineerd met een ander verwarmingstoestel dat:

 • samen met de warmtepomp is aangesloten op hetzelfde gemeenschappelijke hydronische warmtedistributiesysteem,
 • gebruik maakt van een andere energiebron dan elektriciteit,
 • zowel afzonderlijk als gelijktijdig kan functioneren,
 • al dan niet gelijktijdig werd geïnstalleerd met de warmtepomp.

8.  Meldingsplicht verhoudingsgetallen bij aftrekmethode algemeen verhoudingsgetal

Hanteer je als belastingplichtige de aftrekmethode van het werkelijk gebruik, dan moet je de belastingadministratie daar vooraf van op de hoogte brengen.

In 2024 breidt deze kennisgeving uit.  Gemengde belastingplichtigen die de aftrekmethode van het algemeen verhoudingsgetal gebruiken en dit al toepasten op 31 december 2023, moeten hun cijfers met betrekking tot dit verhoudingsgetal uiterlijk vóór 1 juli 2024 via het formulier e604B meedelen aan de belastingadministratie.

Ook indien je een gedeeltelijk belastingplichtig bent en jouw aftrek uitoefent door middel van het werkelijk gebruik, moet je voorafgaand de belastingadministratie inlichten.

9.  Belastingvoordelen voor laadpalen

Laat je als particulier een laadpaal voor elektrische wagens installeren aan jouw domiciliewoning, dan komen deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een belastingvermindering. Voor werkelijk betaalde uitgaven gedaan in 2023 bedraagt de belastingvermindering 30%, vanaf 2024 is dit 15%. Let op, deze belastingvermindering is niet meer van toepassing vanaf september 2024.

Tip. Heb je de uitgaven gespreid betaald over 2023 en 2024, dan reken je best na in welk jaar jouw werkelijk belastingvoordeel het grootst is. Deze belastingvermindering kan je namelijk maar voor één jaar aanvragen.

Investeer je via jouw vennootschap in een laadpaal, dan kan ze onder bepaalde voorwaarden de verhoogde kostenaftrek toepassen. Voor investeringen gedaan vanaf 1 april 2023 bedraagt deze 150%. Let op, ook hier is het belastingvoordeel niet meer van toepassing vanaf september 2024.

Let op. In Vlaanderen moet je jouw laadpaal verplicht aanmelden bij de netbeheerder Fluvius. Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve boete.

10.  Investeringsaftrek

Voor aanslagjaar 2025 (verbonden aan boekjaren vanaf 1 januari 2024) gelden de volgende investeringsaftrekken:

Aard van investering Percentage eenmalige investeringsaftrek
  Natuurlijke personen Kleine vennootschappen Grote vennootschappen
Octrooien 15,5% 15,5% 15,5%
Energiebesparende investeringen
Rookafzuig- en verluchtingssystemen in horeca
Digitale investeringen /
Investeringen in beveiliging 22,5% /
Investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur 31,5%
Zeeschepen / 30%
Hergebruik van verpakkingen / 3%
Andere investeringen 8% /
Aard van investering Percentage gespreide investeringsaftrek
  Natuurlijke personen Vennootschappen
Minder dan 20 werknemers tewerkstellen 12,5% /
Afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling 23,5% 23,5%

Let op. Voor aanslagjaar 2026 staat er een hervorming van de investeringsaftrek voor deur.

11.  Reorganiseren in 2024

Als onderneming in moeilijkheden kun je een reorganisatieprocedure opstarten om jouw schulden te verminderen of kwijt te schelden, en dit onder een fiscale gunstregeling. Deze gunstregeling breidt in 2024 uit naar reorganisaties zonder openbaarmaking van de lopende onderhandelingen. Daarentegen neemt de fiscale gunstregeling niet langer de vorm aan van een definitieve belastingvrijstelling, maar slechts van een uitgestelde gespreide belastingheffing.

Kort samengevat: de kwijtgescholden of verminderde schuld is een opbrengst voor jouw onderneming. Vroeger kon je deze opbrengst vrijstellen van belastingen. Voortaan is deze de eerste twee jaren vrijgesteld waarna de opbrengst stuk per stuk (telkens 25%) belastbaar wordt. Zo krijgt jouw onderneming de tijd om verder aan te sterken, toch was de definitieve belastingvrijstelling gunstiger…

Verder komt voortaan een fusie tussen zustervennootschappen zonder een nieuwe aandelenuitgifte en een partiële splitsing met een disproportionele aandelenuitgifte, in aanmerking voor een fiscale neutrale verwerking. Hierbij gaan onder andere de overgedragen verliezen van de overgenomen vennootschap niet verloren, zoals bij een vereffening wel het geval is.

Dit is een bijdrage van onze partner SBB.

Bron: Fiscale nieuwigheden in 2024: wat moet je weten?

Lees ook :

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB