"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Fiscale rapporteringsverplichting voor digitale platformen

Voor digitale samenwerkingsplatformen geldt een fiscale rapporteringsverplichting. Wat is dat precies? Wat houdt dat in? Welke impact heeft het voor freelanceplatformen, ondernemers en freelancers? Het advocatenkantoor Monard Law geeft duiding.

Sinds januari 2021 geldt een fiscale rapporteringsverplichting voor digitale samenwerkingsplatformen. De verplichtingen zijn tweeërlei: enerzijds moet je de dienstverlener wijzen op zijn/haar fiscale en sociale verplichtingen, en anderzijds geldt een ficheverplichting voor de inkomsten die je via het platform behaalt. Deze fiche moet uiterlijk op 31 maart worden ingediend, en moet ook aan de fiscus bezorgd worden. In een FAQ van 14 januari 2022 geeft de fiscus meer duiding over deze verplichtingen.

Waarover gaat het?

Vandaag de dag bestaan heel veel platformen langs waar je diensten kan aanbieden. Dit kan gaan van het verhuren van vakantiewoningen tot het aanbieden van taxidiensten of diensten als freelancer.

De inkomsten die je verkrijgt via deze platformen zijn in principe ook belastbaar. Maar de fiscus heeft niet altijd zicht op deze inkomsten.

Op Europees niveau heeft men onlangs een initiatief genomen op grond waarvan een uitgebreide rapporteringsverplichting voor platformexploitanten wordt opgelegd (zgn. DAC7). Deze verplichtingen zullen op 1 januari 2023 in werking treden, maar moeten wel nog eerst door de wetgever worden geïmplementeerd in Belgische wetgeving.

De Belgische wetgever heeft echter niet gewacht op dit Europese initiatief en voerde eind 2020 al een specifieke rapporteringsverplichting in voor digitale samenwerkingsplatformen (nl. art. 321quater WIB92). Deze verplichting geldt sinds 9 januari 2021.

Op 14 januari 2022 publiceerde de fiscus een FAQ, waarbij verdere toelichting wordt gegeven over deze verplichtingen.

Wat is een digitaal samenwerkingsplatform?

Volgens de wet geldt de rapporteringsverplichting voor “de onderneming die als exploitant van een digitaal samenwerkingsplatform personen op afstand verbindt voor het leveren van een dienst”.

In de FAQ gaat de fiscale administratie hier verder op in, en stelt men dat dit “elke software [is], met inbegrip van een website of onderdeel daarvan en toepassingen waaronder mobiele toepassingen, die toegankelijk is voor gebruikers en waardoor verkopers in staat worden gesteld verbonden te zijn met andere gebruikers voor het verrichten van een relevante activiteit, direct of indirect, ten behoeve van dergelijke gebruikers. Daaronder begrepen zijn ook alle regelingen voor de inning en betaling van een tegenprestatie met betrekking tot de relevante activiteit”.

De relevante activiteit kan de verhuur van een onroerend of roerend goed zijn, of andere diensten die je verleent. Maar de diensten moeten wel verleend worden door een natuurlijke persoon. Het is van geen belang of deze persoon een beroepsbeoefenaar is of niet.

Er gelden ook uitzonderingen. De software zal geen kwalificerend samenwerkingsplatform zijn als deze “zonder enige verdere interventie bij het verrichten van een relevante activiteit uitsluitend een van de volgende activiteiten mogelijk maakt:

  • Het uitvoeren van betalingen in verband met een relevante activiteit;
  • Het aanbieden of adverteren van een relevante activiteit door gebruikers;
  • Het doorverwijzen of overbrengen van gebruikers naar een platform”

Deze uitzonderingen moet je strikt interpreteren. Zodra de dienstverlening van het platform verder gaat, zal je aan de rapporteringsverplichting moeten voldoen.

Om na te gaan of de rapporteringsverplichting al dan niet van toepassing is, zal steeds een analyse moeten gebeuren van het samenwerkingsplatform en de functionaliteiten die worden voorzien. Hierbij enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • Websites om vakantiehuizen of -appartementen te huren: het huren van een vakantiewoning of een reservatie maken bij een B&B kan via verschillende online-platformen. Dit platform kan louter advertentie maken voor de B&B of het vakantiehuis, maar niet zelden voorziet men ook in bijkomende functionaliteiten, zoals rechtstreeks reserveren via het platform, betaling, aanbieden bijkomende diensten… Als dit het geval is, gaat de software verder dan het uitsluitend adverteren. De rapporteringsplicht zal dan ook van toepassing zijn.
  • Platformen voor freelancers: freelancers kunnen hun diensten aanbieden via diverse platformen. Ook in dit geval zullen de functionaliteiten en de werking van het platform geanalyseerd moeten worden. Bied je enkel een platform aan waar de freelancer zijn diensten aanbiedt, of ga je verder (zoals voorafgaandelijke screening van de freelancers, instaan voor de betalingen, ondersteuning bieden aan freelancers …). In dat laatste geval zal er niet langer sprake zijn van het uitsluitend aanbieden of adverteren van de activiteit, en zal de rapporteringsverplichting van toepassing zijn.

Zo heeft het freelanceplatform Gighouse twee zaken uitgevoerd, getuigt senior marketeer Daan De Bock: “Enerzijds hebben we een bulk mailing gestuurd naar alle freelancers die sinds 1 januari 2021 aangesloten zijn, met meer info rond de DAC7-rapportering. Anderzijds hebben we die freelancers een kopie van de fiscale ingediende fiche van ons ontvangen.”

Wat houdt de rapporteringsverplichting in?

Ondernemingen die kwalificeren als exploitant van een digitaal samenwerkingsplatform hebben een informatie- en rapporteringsverplichting:

  • Informatieplicht: de exploitant van het platform moet de gebruikers (nl. de dienstverleners) informeren bij de totstandkoming van een overeenkomst via het platform over hun fiscale en sociale verplichtingen, zoals aangifteverplichting, betalingsverplichting en de mogelijke sancties die je riskeert. De exploitant moet ook een link naar bepaalde websites van de FOD Financiën en RS(V)Z verstrekken, waar de gebruikers hun fiscale en sociale verplichtingen kunnen voldoen. Maar het eenvoudigweg voorzien van een link naar de algemene website van de FOD Financiën volstaat niet. Deze verplichting geldt ook als je reeds bepaalde info rond de fiscale regeling van de deeleconomie heeft bezorgd aan de dienstverlener en zelfs wanneer de betalingen niet via het platform verlopen;
  • Rapporteringsplicht: uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor de informatie wordt verstrekt, moet men via elektronische weg een fiche 281.48 toezenden aan de dienstverlener. Deze fiche moet specifieke informatie bevatten, zoals een detail van de inkomsten die je via het platform hebt verkregen en een omschrijving van de diensten die je hebt geleverd. Een samenvattende opgave moet ook aan de fiscus bezorgd worden via “Belcotax on web”. Zowel de samenvattende opgave als de fiches moesten in principe een eerste maal op 31 maart 2022 zijn ingediend. Maar de fiscus heeft een eenmalig uitstel verleend tot het indienen van de samenvattende opgave tot 16 mei 2022.

 De rapporteringsverplichting geldt niet als de regeling inzake deeleconomie van toepassing is.

Sancties?

Als de onderneming niet voldoet aan de informatie- en rapporteringsplicht riskeer je een administratieve geldboete van 50 euro tot 1.250 euro voor iedere overtreding.

Maar de FAQ houdt ook een administratieve tolerantie in. Voor inbreuken begaan op de informatieplicht tot en met februari 2022 zal men geen geldboete opleggen.

Impact voor ondernemingen?

Ondernemingen die een digitaal samenwerkingsplatform exploiteren, moeten zich goed bewust zijn van deze nieuwe verplichtingen.

Zij moeten fiches bezorgen aan zowel de dienstverleners als de fiscus met specifieke informatie over de diensten die via het platform werden geleverd. Daarnaast moet je ook de dienstverleners informeren over hun fiscale en sociale verplichtingen.

In het geval van overtredingen riskeer je administratieve geldboeten.

Daarnaast zal ook de implementatie van DAC7 een impact hebben. Zodra DAC7 in België is omgezet en in werking treedt, zal art. 321quater WIB92 buiten werking treden. Deze verplichtingen zullen dan vervangen worden door de verplichtingen van DAC7. Maar het toepassingsgebied van DAC7 is ruimer dan de huidige rapporteringsverplichting, aangezien onder meer ook diensten verleend door rechtspersonen via het platform onder het toepassingsgebied vallen en een breder scala aan diensten wordt gevat.

Ondernemingen moeten deze evoluties dan ook opvolgen en tijdig de nodige voorbereidingen treffen om te voldoen aan deze nieuwe verplichtingen.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om Luk Cassimon (0472/467.847 of luk.cassimon@monardlaw.be) of Eline De Schepper (03/286.79.46 of eline.deschepper@monardlaw.be) te contacteren of uw gewoonlijke contactpersoon!

Lees ook

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law