"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

EU hervat de onderhandelingen voor de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels

De onderhandelingen over het dossier van de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU worden hervat.

Dit dossier werd opgestart onder initiatief van toenmalig commissaris voor sociale zaken Marianne Thyssen. Het werd niet afgerond tijdens de legislatuur 2014-2019 en dus werd het meegenomen naar 2019-2024. De pijnpunten zijn nog steeds wat ze toen waren:

 • Voorafgaande kennisgeving
 • De definitie van pluriactiviteit
 • De export van sociale uitkeringen/voordelen

De onderhandelingen gingen opnieuw van start op 29 oktober en het Duits Voorzitterschap wil dit dossier nu revitaliseren.

Wat was dit dossier nu weer?

De socialezekerheidsstelsels verschillen aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat. De verdragen voorzien in de coördinatie, maar niet in de harmonisatie ervan, door middel van de verordeningen nr. 883/2004 en nr. 987/2009. De basisdoelstellingen zijn:

 • Ervoor zorgen dat burgers onder één systeem en slechts in één land betalen en uitkeringen krijgen.
 • Een gelijke behandeling voor alle EU-burgers en garanderen dat EU-burgers dezelfde rechten en plichten hebben als de onderdanen van de lidstaat.
 • Verzekeren dat uitkeringen van het ene land nog steeds kunnen worden ontvangen als de burger naar een ander land verhuist.

De wetgeving weerspiegelt echter niet langer de evoluties in de nationale wetgeving. Daarom stelde de Europese Commissie voor om de bovengenoemde verordeningen te wijzigen om zo:

 • De omstandigheden te verduidelijken waarin lidstaten de toegang tot sociale uitkeringen kunnen beperken waarop economisch niet-actieve EU-burgers aanspraak kunnen maken.
 • Een juridisch solide regeling voor de coördinatie van langdurige zorguitkeringen vast te stellen, door een definitie en een lijst van deze uitkeringen te verstrekken.
 • Een nieuw coördinatiemechanisme voor werkloosheidsuitkeringen in grensoverschrijdende gevallen voor te stellen.
 • Nieuwe bepalingen voor de coördinatie van gezinsuitkeringen vast te stellen.
 • Uitklaren welke regelgeving van toepassing is.
 • De regeling op het vlak van diensten te verduidelijken.

Onderhandelingen

Nu worden de onderhandelingen dus opnieuw hervat, met een eerste vergadering op 29 oktober. Een nota van het Duits voorzitterschap hierover, vind je hier. De drie struikelblokken zijn nog steeds dezelfde als vorig jaar onder Fins Voorzitterschap:

 1. De duur van de export van sociale uitkeringen voor grensarbeiders

Hier liggen de posities van het Parlement en de Raad nog ver uiteen. Het Parlement wil een export van 15 maanden, waar de Raad dat beperkt wil houden tot 6 of 3 maanden. Nu ligt een nieuwe piste op tafel dat de export van de uitkeringen zou berekenen op basis van de duur van de bijdrage. Dit zou mogelijk landen die dwars liggen, zoals Nederland en Luxemburg maar ook Vlaanderen, over de streep kunnen trekken. Maar dit laatste is dus nog hoogst onzeker.

 1. De vraag of de duur van de arbeidstijd moet worden opgenomen in de definitie van de criteria met betrekking tot multiactiviteit 

Wat de pluriactiviteit betreft, zouden er twee mogelijkheden zijn om het tijdscriterium te gebruiken om de staat van verblijf te definiëren: ofwel door dit te baseren op individuele arbeidstijden, dat zou uitgaan van de door een werknemer gewerkte uren ofwel door te kijken naar de collectieve arbeidstijd van een bedrijf.

 1. De voorafgaande kennisgeving van de detachering van een werknemer.

Wat de voorafgaande kennisgeving betreft, zou de digitale oplossing een oplossing kunnen zijn, zoals in België het geval is. Dan blijven de uitzonderingen over. Het Duitse voorstel voor een vrijstelling op basis van de duur van de detachering zou nog steeds veel steun krijgen van de lidstaten. Ook over de kwestie van zakenreizen moet hierbij nog een oplossing vinden. Standpunt van de universiteiten

De VLIR, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, ziet ook heel wat potentiële moeilijkheden bij de onderhandelingen over dit dossier. Hun standpunten kan je lezen via deze link. 

Bron : Meer weten over de Europese Pijler van Sociale Rechten?

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu