"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Het overbruggingsrecht

Soms moet je als zelfstandige je activiteit stopzetten of onderbreken. Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Maar is dat niet het geval? Dan bestaat er nog een ander sociaal vangnet: het overbruggingsrecht. ACV-United Freelancers somt de belangrijkste zaken op.

Een zelfstandige die zijn activiteit noodgedwongen moet stopzetten, kan onder bepaalde voorwaarden een maandelijkse vergoeding ontvangen en zijn rechten bij het ziekenfonds behouden. Dat bepaalt de wet van 22 december 2016 tot invoering van het overbruggingsrecht. Dat recht werd onlangs uitgebreid.

Wat houdt dat overbruggingsrecht in?

Dankzij het overbruggingsrecht geniet je zonder een activiteit uit te oefenen of sociale zekerheidsbijdragen te moeten betalen:

 • een verzekering voor geneeskundige verzorging gedurende vier kwartalen;
 • kinderbijslag gedurende vier kwartalen;
 • een vergoeding (‘uitkering’ genoemd) gedurende 4 kwartalen.

Het bedrag van deze uitkering is gelijk aan het minimumpensioen van een zelfstandige.

Sinds 1 juli 2019 worden deze periodes verdubbeld als de zelfstandige minstens 15 jaar (60 kwartalen) heeft gewerkt en gedurende 60 kwartalen socialezekerheidsbijdragen heeft betaald die recht geven op een pensioen.

Op het overbruggingsrecht kan je gedurende de beroepsloopbaan meermaals een beroep op doen, maar de voordelen kunnen in totaal slechts worden toegekend gedurende vier kwartalen. Of acht kwartalen tijdens de gehele beroepsloopbaan als je minstens 15 jaar als zelfstandige hebt gewerkt.

Wie heeft er recht op?

Zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten die:

 • bij een collectieve schuldenregeling de homologatie (= de rechterlijke bekrachtiging van het akkoord in een faillissement) van een minnelijke aanzuiveringsregeling verkregen hebben.
 • door omstandigheden onafhankelijk van hun wil gedwongen worden elke zelfstandige activiteit te onderbreken.
 • zich in economische moeilijkheden bevinden en daarom elke zelfstandige activiteit officieel stopzetten.

Bij een faillissement van hun bedrijf worden hier nog de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten aan toegevoegd.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

 • Je moet gedurende de vier kwartalen die voorafgaan aan het feit dat aanleiding geeft tot de aanvraag, voltijds zelfstandige geweest zijn en sociale bijdragen betaald hebben.
 • Je moet de voorlopige sociale bijdragen effectief betaald hebben voor minstens vier kwartalen tijdens het tijdvak van zestien kwartalen voorafgaand aan het feit dat aanleiding geeft tot de aanvraag.
 • Je mag geen beroepsactiviteit meer uitoefenen en geen recht kunnen laten gelden op een vervangingsinkomen vanaf de eerste dag die volgt op de dag waarop het feit zich voordoet dat aanleiding geeft tot de aanvraag.
 • Je moet je hoofdverblijfplaats in België behouden.

Wanneer en hoe dien je een aanvraag in?

Je moet de aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij je het laatst was aangesloten, ten laatste binnen het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het feit dat heeft geleid tot de stopzetting van de activiteit, zich heeft voorgedaan.

Je kan de aanvraag indienen met een aangetekend schrijven, door neerlegging van een verzoekschrift ter plaatse tegen ontvangstbewijs of via elektronische weg.

Het sociaal verzekeringsfonds zal je op zijn beurt vragen om binnen de 30 dagen een inlichtingenformulier in te vullen.

Opgelet!

Je kan het overbruggingsrecht slechts genieten op voorwaarde dat je:

 • niet strafrechtelijk bent veroordeeld voor frauduleus faillissement van de onderneming;
 • je onvermogen niet hebt bewerkstelligd bij het verzoek om minnelijke aanzuiveringsregeling of in het kader van een collectieve schuldenregeling;
 • het overbruggingsrecht niet hebt verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen;
 • niet vrijwillig de omstandigheden hebt veroorzaakt die hebben geleid tot de opschorting van hun activiteiten.

Over ACV-United Freelancers

ACV-United Freelancers is een afdeling van de christelijke vakbond ACV. De afdeling organiseert en verdedigt zelfstandigen zonder personeel, freelancers en bijklussers.

United Freelancers is een dienst voor freelancers in België aangeboden door het ACV (Algemeen Christelijke Vakbond van België) // United Freelancers est un service qui s’adresse aux travailleurs autonomes exerçant en Belgique, proposé par la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique). Bekijk alle berichten van United Freelancers