"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aquafin implementeert innovatief project voor verbindende samenwerking met partners

Aquafin streeft naar werkbaar werk voor alle mensen waar de organisatie mee samenwerkt. De Vlaamse waterzuiveraar startte in 2022 een co-creatieproject om deze ambitie te realiseren en won hiermee de eerste Total Talent Management Award. Ineke Van Severen, Manager Project Management, geeft een blik op de aanpak, resultaten en toekomstvisie.

Aquafin streeft naar werkbaar werk voor alle mensen met wie het samenwerkt.  Het bedrijf heeft jaarlijks een 200-tal projecten in uitvoering en werkt hiervoor samen met verschillende externe partners.

De diversiteit aan partners, met elk hun eigen insteek en stem en andere cultuur, zorgt dat hartelijk samenwerken al eens een uitdaging durft te zijn, zeker in een snel veranderende, complexe markt.

Waarderende benadering voor betere samenwerking

In 2022 vatte Aquafin het plan op om de samenwerking met meer dan 30 technische studiebureaus naar een hoger niveau te brengen mét een gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  Met als resultaat een duurzaam partnerschap met de studiebureaus.

Ineke Van Serveren licht toe.  “De rode draad doorheen dit ganse traject was de waarderende benadering: aandacht geven aan wat goed loopt en wat naar de toekomst toe nog beter kan. Zowel aan de zijde van Aquafin als aan de zijde van het studiebureau.  Dit ondersteunt het aantrekken en de retentie van talent én het realiseren van succesvolle projecten voor propere waterlopen.”

De rode draad doorheen dit ganse traject was de waarderende benadering richting alle betrokkenen. – Ineke Van Severen

 

Van wij-zij naar duurzaam partnerschap met een gemeenschappelijke visie

Bij aanvang van het traject was er geen vastgelegde agenda. “Vanuit Aquafin vonden we het belangrijk om in dit project weg te stappen van een wij-zij-benadering.  Het doel was dit verhaal samen met de studiebureaus vorm te geven en te implementeren”, benoemt Ineke Van Severen de insteek.

Alle betrokken partijen werden samengebracht in workshops, werkgroepen en overlegmomenten zodat iedere partij haar stem kon inbrengen. Deze aanpak leidde tot een gedeelde toekomstvisie van wat een duurzaam partnerschap is én tot een brede gedragenheid binnen alle betrokken organisaties.

Het nieuwe samenwerkingstraject en de gezamenlijke opleidingen zorgen voor gedeeld eigenaarschap en stimuleren kennisdeling.” –  Ineke Van Severen

 

Van theorie naar praktijk

De visie werd niet enkel op papier neergeschreven. Volgende zaken worden, in het kader van deze nieuwe visie, concreet geïmplementeerd:

  • Een bilateraal evaluatiesysteem dat de goesting tot samenwerken aan beide zijden meet en opvolgt.
  • Een charter met 7 leidende principes dat dient als referentiepunt wanneer het even wat stroever loopt.
  • Een duidelijke definiëring van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen zodat een verantwoordelijkheid kan neergelegd worden bij de juiste persoon.
  •  Een opleidingstraject met focus op relationele intelligentie voor de betrokken medewerkers.  Dit traject wordt geïmplementeerd in gemengde groepen van interne en externe medewerkers.
  • Een partneracademie rond technische aspecten van het werk.  Hierbij gaat aandacht naar onderlinge kennisdeling en het versterken van een gemeenschappelijke taal.  Het is een streven om alle betrokken tegen eind 2026 een certificaat te laten behalen.

“Het nieuwe samenwerkingstraject en de gezamenlijke opleidingen zorgen voor gedeeld eigenaarschap en stimuleren kennisdeling”, vat Ineke Van Severen samen.

Uitbreiding naar de toekomst

Ze kijkt tevreden naar de tot op heden gerealiseerde resultaten.  “De open aanpak van Aquafin naar de studiebureaus kon  op veel bijval bij deze laatsten kon rekenen.  Er weerklonk doorheen het ganse proces van idee, over vormgeving naar implementatie een dankbare stem over het engagement en de betrokkenheid van alle partijen.”

Het project stopt hier niet.  Ineke Van Severen ziet uitbreiding mogelijk naar andere partijen met wie zij samenwerken.  Zo voorziet ze een in eerste instantie een uitrol mogelijk richting de aannemers met wie Aquafin samenwerkt.  Verder hoopt de organisatie en verdere beweging te kunnen maken naar mede-opdrachtgevers en andere stakeholders zoals lokale overheden.


Zes thema’s en vijf toetsstenen

Dialoog en gemeenschappelijk overleg tussen alle partijen leidden bij aanvang van het project tot zes thema’s voor een succesvolle samenwerking tussen Aquafin en de studiebureaus.  Opmerkelijk hierin is dat er heel wat aandacht ging naar mensgerichte thema’s.  Ook werden vijf toetsstenen geformuleerd waaraan de partnerschappen afgetoetst kunnen worden.

Zes thema’s voor succesvolle samenwerking

1.       De begripvolle relatie tussen partners

2.       Projectsamenwerking

3.       Verbinding van mens tot mens

4.       Kennis co-creatie

5.       Nieuw samenwerkingsmodel

6.       Beloningsmodel

Vijf toetsstenen voor een succesvol partnerschap

1.       Evenwaardig partnerschap

2.       Op zelfde niveau van verantwoordelijkheid

3.       Win-Win

4.       Samen naar oplossingen groeien

5.       Wendbaarheid – inspelen op externe invloed


Over Aquafin

Aquafin is de Vlaamse waterzuiveraar en zuivert al meer dan 30 jaar huishoudelijk afvalwater van de Vlaamse gezinnen tot het weer de natuur in kan. Het milieubedrijf werkt aan een leefomgeving in harmonie met water.  Zo werkt ze bijvoorbeeld hemelwaterplannen op maat van gemeenten uit. Dat betekent onder meer proper water in stadskernen, duurzame omgang met regenwater om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.


Copyright openingsfoto: StudioFossiel

Lees ook:

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele