"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Registreer je buitenlandse zelfstandigen en werknemers

In bepaalde sectoren geldt er sinds 24 augustus 2020 een registratieplicht voor ondernemingen die tijdelijk een beroep doen op zelfstandige dienstverleners of werknemers die in het buitenland wonen of verblijven. Die plicht geldt ook voor zelfstandigen en vrij beroepers. Lotte Leekens, advocaat bij het advocatenkantoor Monard Law legt uit.

Voor wie geldt de registratieplicht? Welke uitzonderingen gelden er? Hoe bewaar je het register? En welke mogelijke sancties zijn er bij het niet uitvoeren van de plicht?

Voor wie geldt de verplichting?

De verplichting geldt als je onderneming direct of indirect een beroep doet op een buitenlandse werknemer of zelfstandige dienstverlener, bijvoorbeeld via een tussenpartij zoals een broker of via onderaanneming.

De verplichting is evenwel enkel van toepassing voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de volgende sectoren:

 • de bouwsector (en aanverwante sectoren die werken in onroerende staat uitvoeren, zoals elektriciteit, hout en stoffering, metaal …);
 • de schoonmaak;
 • de land- en tuinbouw;
 • de vleessector. 

! Let wel: het gaat om activiteiten die in hogergenoemde sectoren worden verricht. Bijgevolg is het niet voldoende om na te gaan onder welk paritair comité je onderneming ressorteert. Elke onderneming dient na te gaan of ze effectief één van bovenstaande activiteiten uitoefent die een registratieplicht tot gevolg hebben. Een onderneming in paritair comité 200 kan ook een registratieplicht hebben wanneer zij bijvoorbeeld bepaalde werken in onroerende staat uitvoert of werknemers in dienst heeft voor schoonmaakactiviteiten, ook al valt de onderneming formeel niet onder het paritair comité voor bouw (PC 124) of schoonmaak (PC 121), omdat dit misschien eerder bijkomstige activiteiten zijn.

Uitzonderingen

De registratieplicht geldt niet voor natuurlijke personen  bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, bijvoorbeeld voor het bouwen van een particuliere woning of het onderhouden van een airco.

De registratieplicht vervalt ook:

 • wanneer de buitenlandse werknemer of dienstverlener minder dan 48 uur in België verblijft;
 • bij tewerkstelling van grensarbeiders. Dat zijn werknemers die hun woonplaats in een andere lidstaat hebben en waarnaar zij in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week naar terugkeren.

Wat houdt de registratieplicht in?

Een onderneming die voormelde werkzaamheden laat verrichten door een in het buitenland wonende/verblijvende werknemer of zelfstandige dienstverlener, is verplicht de verblijfs- en contactgegevens bij te houden in een register, met name:

 • identificatiegegevens;
  • naam en voornaam;
  • geboortedatum;
  • rijksregisternummer of bis-nummer;
 • verblijfplaats in België;
 • telefoonnummer;
 • (indien van toepassing) naam van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige dienstverlener in België samenwerkt.

Het register bewaren

Het register moet verplicht worden bewaard vanaf de start van de werken tot en met de 14de kalenderdag na het einde ervan. Daarna moeten de gegevens verplicht worden vernietigd.

Dit register moet ter beschikking worden gehouden van alle inspectiediensten en instanties die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus en met het toezicht op de naleving van de maatregelen. Het register (of de gegevens daarin) mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Vergeet ook het PLF niet!

Controleer vóór de aanvang van de werkzaamheden ook of het Passenger Locator Form (PLF) werd ingevuld. Deze verplichting geldt sinds 1 augustus 2020. De onderneming dient erop toe te zien dat dit formulier wordt ingevuld vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Sanctie

De registratieplicht wordt voorzien in het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 (art. 2bis), maar er worden geen specifieke sancties bepaald bij niet-naleving van de verplichting.

Toch adviseren we om de registratie correct uit te voeren, aangezien je algemene aansprakelijkheid anders in het gedrang kan komen. Het niet-naleven van een wettelijke bepaling is immers een fout en wanneer er uit deze fout schade zou voortvloeien, ben je hiervoor aansprakelijk. Eventueel zou ook kunnen worden geargumenteerd dat deze verplichting kadert in de algemene verplichtingen van een onderneming inzake welzijn, waarvoor strafrechtelijke sancties zijn voorzien in geval van niet-naleving.

Specialisten van Monard Law delen hier hun kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zowel voor individuele freelancers als voor hun opdrachtgevers. Bekijk alle berichten van Monard Law