"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Geld lenen aan je vennootschap: wat zijn de fiscale gevolgen?

Wat zijn jouw mogelijkheden wanneer je vennootschap extra geld nodig heeft? Wat zijn de voor- en nadelen? Accountants- en advieskantoor SBB zet alles op een rijtje.

Heeft je vennootschap extra financiering nodig, dan zijn er uiteenlopende opties: aankloppen bij een bank, investeerders zoeken, een kapitaalverhoging, enzovoort. Maar je kunt als vennoot ook zelf privégeld lenen aan je zaak. Dat je dan slechts 30% roerende voorheffing betaalt op de interesten die je vennootschap je terugbetaalt, is een duidelijk voordeel. Al moet je wel rekening houden met enkele fiscale valkuilen.

Uiteraard heb je goede redenen voor je lening, en zal je je lening niet gratis verstrekken. Hoeveel rente je mag vragen aan je vennootschap, hangt echter af van enkele parameters: de financiële situatie van je zaak, het al dan niet achtergesteld zijn van de lening, enzovoort.

Rente-inkomsten of dividenden?

Interesten die je ontvangt, zijn roerende inkomsten belast aan 30%. In de regel wordt die belasting ingehouden door je vennootschap door de zogenoemde roerende voorheffing. Die is ‘bevrijdend’: je hoeft de interesten niet meer aan te geven in je aangifte van de personenbelasting. Voor je vennootschap zijn de interestbetalingen aftrekbare kosten.

Die voordelen verdwijnen echter gedeeltelijk als de fiscus je rente-inkomsten ‘herkwalificeert’ als dividenden. Ook hierop bedraagt de roerende voorheffing 30%, maar dividenden zijn geen aftrekbare beroepskosten. In dat geval zal je zaak dus meer vennootschapsbelasting moeten betalen.

Wanneer vindt een herkwalificatie plaats?

Een herkwalificatie kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste moet de lening komen van jou als aandeelhouder of bedrijfsleider 1ste categorie (bestuurder of zaakvoerder), of van je echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of minderjarig kind. Daarnaast moet het gaan om een ‘overdreven’ lening of interestvoet. Dat kan in twee gevallen:

  1. Het tarief van de gestorte interesten overschrijdt de op de markt toegepaste rentevoeten.
  2. Het totale leenbedrag is hoger dan de som van het fiscaal gestort kapitaal bij het einde van het boekjaar en de belaste reserves bij het begin van het boekjaar.

Opgelet!

De grenzen zijn van toepassing op alle ‘vorderingen’ op de vennootschap. Ze zijn niet (meer) beperkt tot voorschotten of geldleningen. Indien je bijvoorbeeld iets verkoopt aan je vennootschap met uitstel van betaling, dan moet je die grenzen op die openstaande vordering ook respecteren.

Nieuwe definitie van marktrente

Sinds 2020 is er een nieuwe definitie van markrente voor intresten van niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd (met uitsluiting van bepaalde intrest-betalingen tussen verbonden ondernemingen). Die markrente is gelijk aan die de Belgische MFI-rente van de maand november van het voorgaande jaar verhoogd met 2,5%.  De marktrente bedraagt zo 4,07% voor het jaar 2022.

Voor andere leningen blijft de vroegere definitie gelden, namelijk de intrestvoet die men zou moeten betalen voor een soortgelijke termijnlening bij een onafhankelijke kredietverstrekker, rekening houdend met de financiële toestand van de vennootschap, de looptijd van de lening, de waarborgen enzovoort.

Een voorbeeld: gedeeltelijke herkwalificatie

Je vennootschap heeft bij het begin van het boekjaar € 8.000 aan belaste reserves, en op het einde van het boekjaar een werkelijk gestort kapitaal van € 24.000. Als vennoot sta je een rekening-courant voorschot toe van € 48.000, aan een rente van 4,07%. Die rente is gelijk met de wettelijk bepaalde marktrente voor het jaar 2022.

  • Eerste grens: oké, geen herkwalificatie.
  • Tweede grens: (€ 48.000 – € 32.000) x 4,07% marktrente = € 651,20 boven het totale leenbedrag.
  • Totaal: € 651,20 aan interesten zal in een dividend worden geherkwalificeerd.

Speciaal geval: meerdere bedrijfsleiders lenen

Lenen meerdere bedrijfsleiders geld aan de vennootschap, dan is het de som van alle voorschotten die in aanmerking komt voor de tweede grens. Een voorbeeld: je vennootschap heeft bij het begin van het boekjaar € 14.000 aan belaste reserves, en op het einde van het boekjaar een werkelijk gestort kapitaal van € 24.000. Vennoot A geeft een voorschot van € 26.000 en vennoot B van € 20.000, aan een rente van 4%. Die rente ligt onder de marktrente van 4,07% voor het jaar 2022.

  • Eerste grens: oké, geen herkwalificatie.
  • Tweede grens: (€ 46.000 – € 38.000) x 4% marktrente = € 320 aan interesten zal in een dividend worden geherkwalificeerd. Dit dividend zal vervolgens proportioneel verdeeld worden over de ontleners.

Met andere woorden, het gedeelte van de interesten dat geherkwalificeerd wordt tot een dividend bedraagt dus € 320 en is geen aftrekbare kost voor de vennootschap. De herkwalificatie heeft dus tot gevolg dat je vennootschap meer vennootschapsbelasting zal moeten betalen.

Bron: Geld lenen aan je vennootschap: wat zijn de fiscale gevolgen?

Lees ook :

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB