"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Corona-crisiswaarborg PMV/z

De coronacrisis heeft heel wat financiële gevolgen, in de eerste plaats doordat ondernemingen of zelfstandigen genoodzaakt zijn tijdelijk hun zaak te sluiten. Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering beslist 100 miljoen euro vrij te maken om de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden met de waarborg coronacrisis.

Wat is een waarborgregeling?

Via een waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank.

Wat houdt de uitgebreide waarborgmaatregel in?

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen, maakt de Vlaamse overheid het nu ook makkelijker om bij de bank financiering te vinden voor hun werkkapitaal.

Je kan de crisiswaarborg inzetten bij een krediet om bestaande “niet-bancaire” schulden (zoals RSZ- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur of lonen van méér dan 3 maanden oud) tot maximum 12 maanden terug te betalen. Via de gewone waarborgregeling kunnen via een gewaarborgd krediet enkel schulden tot maximum 3 maanden worden terugbetaald.

De periode van 12 maanden gaat dus over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf. De periode van 12 maanden moet worden gerekend tot aan de datum van de ondertekening van het kredietcontract. De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt.

Bovendien kunnen onder de € 100 miljoen Corona-crisiswaarborg ook “bancaire” schulden van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, gewaarborgd worden voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden.

Berekening premie

Ook de premie die wordt aangerekend voor de Waarborgregeling halveert tot 0,25%. De kostprijs van deze borg wordt berekend volgens de volgende formule:

Bedrag van de waarborg x duur van de waarborg in jaren x 0,25%.

De duurtijd van de waarborgregeling is beperkt tot maximum 10 jaar voor bedragen tot € 750.000 en tot 5 jaar voor bedragen tot € 1.500.000.

Wie komt in aanmerking?

Zowel zelfstandigen, kmo’s als grote ondernemingen die nood hebben aan een overbruggingskrediet ingevolge de coronacrisis kunnen van deze borg gebruik maken.

Je klant gebruikt de waarborgregeling al

De bestaande regeling maakt het mogelijk om kredieten die al onder de waarborg zijn gebracht in het verleden, te verlengen of om uitstel te vragen voor terugbetaling.

Wat als het fout loopt

Als je onderneming niet meer in staat is om het krediet terug te betalen, dan kan de financiële instelling het krediet of de leasingovereenkomst opzeggen. In dat geval betaalt PMV/z-Waarborgen haar deel van het openstaande saldo uit aan de waarborghouder bank of leasingmaatschappij, met een maximum van 75%.

Dat wil echter niet zeggen dat de ondernemer bevrijd is van deze schuld.

De financiële instelling dient het kredietdossier uit te winnen, o.a. via verzilvering van de andere zekerheden, en zal trachten het door PMV/z-Waarborgen gestorte bedrag te recupereren. De bedragen die de financiële instelling daaruit ontvangt zullen aan PMV/z-Waarborgen doorgestort worden ten belope van een bepaald percentage.

Motivering aanvraag

Wie gebruik wenst te maken van de crisiswaarborg, zal aan de bank (de waarborghouder) moeten motiveren dat het gewaarborgde krediet gebruikt wordt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis. De bank moet dat immers eveneens kunnen aantonen wanneer het dossier wordt ingediend bij PMV/z. Hoe de ondernemer en de waarborghouder dat precies moeten motiveren, is niet vastgelegd in het wetgevend kader dat de crisiswaarborg regelt. PMV/z veronderstelt dat de motivering zal worden voorzien in het analyseverslag of de kredietbeslissing die altijd gepaard gaat met de aanvraag van een krediet en dus ook bij de inzet van de waarborgregeling.

Aanvraagprocedure

Wie gebruik wil maken van deze waarborgregeling voor een overbruggingskrediet kan contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of je financiering in aanmerking komt voor dergelijke waarborg. Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies. Bekijk alle berichten van SBB