SLUIT MENU

Uitzending, projectsourcing en detachering

NextConomy schept helderheid over drie basisbegrippen die vaak gemengd, soms foutief, weerklinken in de wereld van inhuur. 

What’s in a name?

Je hebt anciens en newbies, nichespelers en totaalaanbieders, lokale partners en internationaal georiënteerde bureaus. En een veelheid aan begrippen die elke partij vanuit een andere invalshoek benadert met verwarring en misverstanden tot gevolg.

 1. Uitzending

Bij uitzendarbeid is er sprake van drie partijen: de uitzendkracht (werknemer), het uitzendkantoor en inlenende onderneming. Bij uitzending wordt de uitzendkracht uitgeleend door het uitzendkantoor om voor een bepaalde periode, tijdelijke arbeid te verrichten bij een gebruiker.

Uitzendarbeid is in België de enige toegelaten vorm van terbeschikkingstelling van werknemers. De samenwerking tussen drie partijen onderscheidt uitzendarbeid van een rechtstreekse tewerkstelling tussen werkgever en werknemer. De betrokkenheid van een derde partij creëert zo een driehoeksrelatie tussen uitzendkracht, uitzendbureau en inlenende organisatie (gebruiker).

Werkgeversgezag

Het uitzendkantoor is de juridische werkgever van de uitzendkracht, maar draagt het feitelijke werkgeversgezag over aan de gebruiker. Dat betekent dat de inlenende onderneming instructies geeft over het uit te voeren werk (gezag en toezicht) en instaat voor de organisatie van het werk en de veiligheid.

Type contracten

De samenwerking tussen de drie partijen ligt vast in twee overeenkomsten. Eén tussen de gebruiker en het uitzendbureau (commerciële overeenkomst) en één tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht. De arbeids-en loonvoorwaarden voor uitzendkrachten zijn dezelfde als wanneer ze vast in dienst waren gekomen in de inlenende organisatie.

De contracten voor uitzendarbeid zijn per definitie tijdelijke contracten, meestal dag- of weekcontracten die herhaald worden.

Erkenning

Uitzendarbeid is alleen toegelaten voor erkende uitzendkantoren. Zo moeten uitzendkantoren een aantal algemene bepalingen naleven zoals de gedragscode, rechten en plichten voor werknemers en het bureau, recht op inzage, enz.

Meer informatie:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=3474

Praktische info

Het reilen en zeilen binnen de uitzendwereld in een heldere e-learning

 1. Projectsourcing

Projectsourcing is een samentrekking van de termen ‘project’ en ‘outsourcing’ en refereert naar het inzetten van projectmedewerkers bij bedrijven voor een specifiek project. Zo biedt een externe onderneming haar diensten aan voor een opdracht die specifieke expertise vereist. Net zoals bij uitzendarbeid zijn er drie partijen in het spel. We spreken niet over tijdelijke arbeid, maar wel over het aannemen van een afgelijnd project met duidelijk omschreven werk en te behalen resultaat. Dat kunnen evengoed lange als korte opdrachten zijn waarvoor de externe onderneming zowel eigen medewerkers kan inzetten als zelfstandige uitvoerders. Ook de locatie waar de projectmedewerker werkt, varieert.

Type contracten

Bij projectsourcing spreken we over contracten die een bepaald project inhoudelijk omschrijven en het te behalen resultaat.

Werkgeversgezag

De klant oefent geen enkele vorm van gezag en toezicht uit. Alle verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aannemende partij. De enige toegelaten uitzondering hierop zijn instructies met het oog op ‘welzijn op het werk’. Hierop geldt het gezag en toezicht van de inlenende organisatie op de uitvoerder wél.

Meer informatie: https://federgon.be/fileadmin/media/pdf/nl/brochure_klanten_terbeschikkingstelling.pdf

 1. Detachering

De term detachering werd vroeger veel gehanteerd in plaats van wat we nu ‘projectsourcing’ noemen en wordt op vandaag nog al te vaak in die context gebruikt. Ook onze noorderburen spreken over ‘detachering’ in plaats van ‘projectsourcing’. Daar zijn het ook ‘detacheringsbureaus’ in plaats van ‘projectsourcingbureaus’. Goed voor totale verwarring.

Juridisch begrip

De enige correcte context om de term detachering te verklaren in België is zijn juridische benadering.  Bij detachering worden werknemers in een ander land tewerkgesteld dan dat waar ze zijn  aangeworven. Een onderneming met zetel in België kan zijn werknemers naar een land buiten België detacheren. Of omgekeerd, een onderneming met zetel in het buitenland kan werknemers naar België detacheren. Vaak gaat het over moeder-dochterbedrijven, maar werknemers kunnen ook gedetacheerd worden bij klanten. Speelt een belangrijke rol bij detachering: het stelsel van sociale zekerheid. In welk land wordt de sociale zekerheid betaald? Dit is van land tot land afhankelijk, het is belangrijk je hierover correct te informeren. Ook zelfstandigen die sociaal verzekerd zijn in België kunnen opdrachten uitvoeren in een ander land, terwijl ze in België verzekerd blijven. Informeer je goed over de voorwaarden en de procedures per land. Specialist ter zake is TCP, partner van NextConomy.  Voor België geldt een LIMOSA-plicht: de buitenlandse werkgever die loontrekkende werknemers in België detacheert, buitenlandse zelfstandigen of stagiairs moeten een aangifte doen via de website www.limosa.be.

Meer informatie?

https://www.belgium.be/nl/werk/arbeidscontract/detachering

Samengevat:

Uitzendarbeid

 • Drie partijen
 • Tijdelijk werk
 • Gebruiker oefent gezag en toezicht uit over uit te voeren werk

Projectsourcing

 • Drie partijen
 • Afgelijnd project
 • Korte termijn, lange termijn, tijdelijk of voor onbepaalde tijd
 • Klant/gebruiker oefent geen gezag uit over uitvoering van het werk
 • Werk is duidelijk omschreven

Detachering

 • Juridisch begrip
 • Werknemers in ander land tewerkstellen
 • Vanuit België naar buitenland
 • Vanuit buitenland naar België
 • Stelsel sociale zekerheid is belangrijk
 • Ook voor zelfstandigen
Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy